Embassy

Thank you for your interest in employment with the U.S. Mission in Yerevan. To view a current list of all available positions at the U.S. Embassy in Yerevan and to apply online, please visit our ERA site:

ERA (Electronic Recruitment Application)

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video in the sidebar to learn how to create a new account and apply.

Who May Apply
Open to: All Interested Candidates – Anyone with Armenian Citizenship or Permanent Residency may apply.

Open to: Current Employees of the Mission – Anyone who is currently employed by the U.S. Mission in Armenia may apply. Third Party Contractors are not eligible.

Open to: USEFMs only – Only U.S. Citizen Eligible Family Members may apply. USEFMs may also apply to the above “Open to” categories. For more information please click on this link.

Recruitment disclaimer:

The U.S. Embassy in Armenia follows a merit-based employee recruitment practice with extensive screening steps.

The U.S. Embassy in Armenia does not:

  1. Request payment of any kind from job seekers or prospective candidates as part of the recruitment process.
  2. Authorize anyone to either collect money or arrive at any monetary arrangement or gain in return for a job at U.S. Embassy.

In case you or any candidate receives any unsolicited or fraudulent communication regarding application processing, a job offer, or a call for an interview in return for payment of money, please stay alert and recognize it as fraud. On receipt of any such request, the candidate may visit the official U.S. Embassy website to verify the source and authenticity of any correspondence, or you may email the Human Resources Office at Yerevan, Vacancies Mailbox (yrvVacancyMBX@state.gov) to report any such malpractice.



Request for Quotation # 19am10-22-Q-0012 for Toyota Lc 300, Toyota Prado and Toyota Rav4 Vehicles Purchase

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for TOYOTA LC 300, TOYOTA PRADO AND TOYOTA RAV4 vehicles purchase on May 19, 2022. The solicitation package with detailed list of specifications and requirements is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/toyota.zip (ZIP 1.8MB).

Please submit your quotation by e-mail to Aleksandr Mazmanyan at the following e-mail address: mazmanyana@state.gov. The deadline for submission of quotes is 17:00, June 9, 2022 (RA local time). No quotation will be accepted after this time.



Request for Quotation # 19am10-22-Q-0013 for Isuzu Nqr71pl Flatbed Truck Purchase

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for ISUZU NQR71PL FLATBED TRUCK purchase on May 19, 2022. The solicitation package with detailed list of specifications and requirements is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/isuzu.zip (ZIP 1.8MB).

Please submit your quotation by e-mail to Aleksandr Mazmanyan at the following e-mail address: mazmanyana@state.gov. The deadline for submission of quotes is 17:00, June 9, 2022 (RA local time). No quotation will be accepted after this time.



Master’s degree program in Georgian Institute of Public Affairs (GIPA).

The U.S. Embassy in Armenia is pleased to announce that the Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) is soliciting applications from Armenian citizens for a master’s degree program in journalism and media management offered by the Caucasus School of Journalism and Media Management and taught by instructors from Georgia, the United States and European Union member states. The program is funded by the U.S. Department of State. The overall goal of the program is to strengthen media in the emerging democratic societies of the Caucasus.

Application deadline is May 23, 2022. More information and instructions are available at https://www.usa.am/announce/gipa.zip (ZIP 113KB).

Մագիստրոսական ծրագիր Վրաստանի հանրային կապերի ինստիտուտում

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտնում է, որ ՀՀ քաղաքացիները կարող են մուլտիմեդիա լրագրության և մեդիա կառավարման մագիստրոսական ծրագրով ուսանել Վրաստանի հանրային կապերի ինստիտուտում։ Սա ԱՄՆ պետքարտուղարության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Ժուռնալիստիկայի և մեդիա կառավարման կովկասյան դպրոցի ծրագիրն է։ Այստեղ դասավանդում են դասախոսներ Վրաստանից, Միացյալ Նահանգներից և Եվրամիության երկրներից։ Ծրագրի նպատակը Կովկասի զարգացող ժողովրդավարական հասարակարգերում լրատվամիջոցների ամրապնդումն է։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ 23 Մայիսի, 2022թ.: Լրացուցիչ տեցեկատվության համար այցելեք https://www.usa.am/announce/gipa.zip (ZIP 113KB):



Hubert Humphrey Program 2023

The Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the Hubert Humphrey Program 2023 competition, for mid-career professionals with demonstrated leadership potential for a year of non-degree graduate-level study, leadership development, and substantive professional collaboration with U.S. counterparts during the 2023 2024 academic year. Deadline for applications: May 27, 2022. Program announcement is available for downloading at https://www.usa.am/announce/humphrey.pdf (PDF 189KB).