Embassy

Thank you for your interest in employment with the U.S. Mission in Yerevan. To view a current list of all available positions at the U.S. Embassy in Yerevan and to apply online, please visit our ERA site:

ERA (Electronic Recruitment Application)

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video in the sidebar to learn how to create a new account and apply.

Who May Apply
Open to: All Interested Candidates – Anyone with Armenian Citizenship or Permanent Residency may apply.

Open to: Current Employees of the Mission – Anyone who is currently employed by the U.S. Mission in Armenia may apply. Third Party Contractors are not eligible.

Open to: USEFMs only – Only U.S. Citizen Eligible Family Members may apply. USEFMs may also apply to the above “Open to” categories. For more information please click on this link.

Recruitment disclaimer:

The U.S. Embassy in Armenia follows a merit-based employee recruitment practice with extensive screening steps.

The U.S. Embassy in Armenia does not:

  1. Request payment of any kind from job seekers or prospective candidates as part of the recruitment process.
  2. Authorize anyone to either collect money or arrive at any monetary arrangement or gain in return for a job at U.S. Embassy.

In case you or any candidate receives any unsolicited or fraudulent communication regarding application processing, a job offer, or a call for an interview in return for payment of money, please stay alert and recognize it as fraud. On receipt of any such request, the candidate may visit the official U.S. Embassy website to verify the source and authenticity of any correspondence, or you may email the Human Resources Office at Yerevan, Vacancies Mailbox (yrvVacancyMBX@state.gov) to report any such malpractice.Online Auction at U.S. Embassy in Armenia

Online Auction Date and Time: Please be advised that the FY2021 next Online Auction will start from 03/03/2021 at 10:00 am and end on 03/07/2021 22:00pm.

Location: https://online-auction.state.gov/en-US

Pre-View: Items for sale can be viewed at any time before the auction goes Live. Go to: https://online-auction.state.gov/en-US

Registration: https://online-auction.state.gov/en-US

Payment: Cash and Electronic Transfer

Pickup Scheduled date: 03/10/2021 13:00-16:00

Առցանց աճուրդ ԱՄՆ դեսպանատանը

ԱՌՑԱՆՑ ԱՃՈՒՐԴԻ Օրն ու ժամը՝ առցանց սակարկությունները կմեկնարկեն երկուշաբթի օրը, մարտի 3-ին ժամը 10:00-ից և կշարունակվեն մինչև կիրակի, մարտի 7-ը ժամը 22:00.

Անցկացման վայրը՝ https://online-auction.state.gov/en-US

Ապրանքների զննումը՝ մինչ առցանց սակարկությունների մեկնարկը ապրանքատեսականուն կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ https://online-auction.state.gov/en-US

Գրանցում՝ գրանցվելու համար այցելեք https://online-auction.state.gov/en-US

Վճարումը՝ կանխիկ և փոխանցումով

Գնված ապրանքները կարող եք ստանալ: 03/10/2021 13:00-16:00 ընկած ժամանակահատվածում։Fulbright-Hovnanian Student Program

The Fulbright-Hovnanian Grant, sponsored by the Hirair and Anna Hovnanian Foundation, awards grants to Armenian students with a vision for contributing to Armenia’s future through a Master’s Degree in STEM fields and/or entrepreneurship. Deadline for applications: May 21, 2021, 11:59 p.m. (23:59). More information is available at: https://www.usa.am/announce/fulbrighthovnanyan.zip (ZIP 840KB).Fulbright Foreign Student Program

The Fulbright Foreign Student Program awards grants to students to conduct Master’s Degree studies at U.S. universities. These studies will be funded for one year, pending: a successful application for a J-1 visa; receipt of medical clearance; successful academic placement at a U.S. institution of higher education by the Institute for International Education (IIE); and availability of funds. Deadline for applications: May 21, 2021, 11:59 p.m. (23:59). More information is available at: https://www.usa.am/announce/fulbright.zip (ZIP 840KB).Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2021

U.S. Embassy Yerevan announces the Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2021 competition, aiming to support U.S. government exchange programs alumni initiatives in the fields that promote democratic values, innovation, economic prosperity, social inclusion, and STEM education. All applications must be written in English and submitted following the program instructions by April 15, 2021. More information is available at: https://www.usa.am/announce/aeif.zip (ZIP 2MB).

Շրջանավարտների ներգրավման նորարարական հիմնադրամ

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունն հայտարարում է Շրջանավարտների ներգրավման նորարարական հիմնադրամի 2021թ․-ի մրցույթի մասին։ Այս ծրագրի նպատակն է նպաստել ԱՄՆ-ում կրթական փոխանակումներին մասնակցած շրջանավարտների նախաձեռնություններին այն ոլորտներում, որոնք օժանդակում են ժողովրդավարական արժեքներին, նորարարությանը, տնտեսական բարգավաճմանը, սոցիալական ներառմանը և STEM կրթությանը։ Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերենով և ներկայացվեն ոչ ուշ, քան 2021թ. ապրիլի 15-ը: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար տես՝ https://www.usa.am/announce/aeif.zip (ZIP 2MB).U.S. Alumni Outreach Small Grants Program

U.S. Embassy Yerevan, of the U.S. Department of State, announces the U.S. Alumni Outreach Small Grants Program competition for fiscal year 2021, aiming to maintain contacts with alumni of exchange programs supported by the U.S. Government (USG) and to encourage networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, youth empowerment, and economic reform. All applications must be written in English and submitted following the program instructions by April 15, 2021. More information is available at: https://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 707 KB).

2021թ. ԱՄՆ շրջանավարտների փոքր դրամաշնորհների մրցույթ

ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության միջոցով հայտարարում է 2021թ. ԱՄՆ շրջանավարտների փոքր դրամաշնորհների մրցույթը: Այս ծրագրի նպատակն է կապ պահապանել ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորմամբ ԱՄՆ-ում կրթական փոխանակումների մասնակցած շրջանավարտների հետ, նպաստել շրջանավարտների միջև կապերի ու ցանցի ձևավորմանը այնպիսի ոլորտներում, որոնք միտված են ժողովրդավարական առաջընթացի խթանմանը, քաղաքացիական կրթությանը, երիտասարդների ներուժի օգտագործմանը և տնտեսական բարեփոխումներին: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և ներկայացվեն հետևելով ծրագրային ուղեցույցին ոչ ուշ, քան 2021թ. ապրիլի 15-ը: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 707 KB).2021 Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs)

The U.S. Embassy in Armenia is pleased to announce the 2021 Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs). The Institutes are intensive post-graduate level academic programs whose purpose is to provide foreign university faculty and other scholars the opportunity to deepen their understanding of U.S. society, culture, values, and institutions. More information on the program is available for downloading at https://www.usa.am/announce/susi.zip (ZIP 99KB). Deadline for applications: March 10, 2021!Democracy Commission Small Grants Program Competition

The U.S. Embassy, Yerevan of the U.S. Department of State announces an open competition for Armenian based NGOs and Media organizations to submit applications to develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. Application deadline for Armenia: April 15, 2021.

More information is available for downloading at https://www.usa.am/announce/demcom.zip (ZIP 102KB).

Մրցույթ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրով

The U.S. Embassy, Yerevan of the U.S. Department of State announces an open competition for Armenian based NGOs and Media organizations to submit applications to develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. Դիմումերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 15-ը ապրիլի 2021թ.

Ծրագրին վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը կարող եք ներբեռնել https://www.usa.am/announce/demcom.zip (ZIP 102KB) հասցեով։Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides a diverse group of emerging student leaders with a scholarship for one semester of non-degree academic study at a U.S. college or university. Global UGRAD is a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State, and aims to recruit participants from underrepresented backgrounds who have not had other opportunities to study in the United States. Successful applicants can expect an in-depth exposure to U.S. society, culture, and academic institutions, as well as opportunities to enhance their professional skills. Application deadline for Armenia: March 15, 2021.

More information is available for downloading at https://www.usa.am/announce/ugrad.zip (ZIP 5MB).2021 FULBRIGHT TEACHING EXCELLENCE AND ACHIEVEMENT (Fulbright TEA) PROGRAM INFORMATION AND RECRUITMENT

The U.S. Embassy is pleased to announce the Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA) Program. The Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA) Program brings international secondary-level teachers to the United States for a six-week program that offers academic seminars for professional development at a host university. Participants observe classrooms and share their expertise with teachers and students at the host university and at local secondary schools. The applications are available online at https://fulbright.irex.org/. Application deadline for Armenia: March 21, 2021, 11:59 PM (23:59).

More information is available for downloading at https://www.usa.am/announce/tea.zip (ZIP 5MB).

2021 Ֆուլբրայթ գերազանց ուսուցման եւ նվաճումների ծրագիրը (ԳՈՒՆ)

Այս ծրագիրը եզակի հնարավորություններ կընձեռի անգելերեն լեզվի, հասարակագիտական և ճշգրիտ գիտությունների առարկաների ուսուցիչներին զարգացնել իրենց մասնագիտական կարողությունները, բարելավել դասավանդման հմտությունները եւ խորացնել Միացյալ Նահանգների մասին գիտելիքները: Ծրագրի մասնակիցներն ԱՄՆ կմեկնեն 2022թվականի գարնանը կամ աշնանը` համալսարաններից մեկում մասնակցելու վեցշաբաթյա մասնագիտական զարգացման ծրագրին: Դիմումի ձևը /միայն առցանց տարբերակ/և ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը տեղադրված է ԱՄՆ դեսպանատան վեբ կայքի հայտարարությունների բաժնում`http://www.usa.am/cms/announcements.php: Առցանց դիմումի ձևը տես՝ https://fulbright.irex.org/ Ծրագրի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄՆ դեսպանատուն էլեկտրոնային փոստի՝ teayerevan@state.gov հասցեով: Դիմումերի ներկայացման վերջնաժամկետն է: 21 Մարտի, 2021թ․ 11:59 PM (23:59).

Ծրագրին առընչվող փաստաթղթերի փաթեթը կարող եք ներբեռնել https://www.usa.am/announce/tea.zip (ZIP 5MB) հասցեով։