Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have no job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612 (PDF 129KB).“Television Screenwriting and Story Development” workshop

The U.S. Embassy in Armenia in partnership with the American Film Showcase program is announcing “Television Screenwriting and Story Development” workshop for television professionals, which will be held in Moldova on June 26-July 2. The language of the workshop is English and Russian. Interested candidates should submit the application packages to the U.S. Embassy by March 27. Full text of the announcement is available for downloading at https://www.usa.am/announce/afs.zip (ZIP 34KB)Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF)

The U.S. State Department’s Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) supports alumni of U.S. government-sponsored exchange programs as they create and implement public service projects. Alumni have until March 30 to apply for up to $25,000 to support their efforts in one of five themes: business development, civic participation, education, cooperation in science, and empowerment of women and girls. Armenian alumni have a history of successfully applying for the AEIF; in fact, just this year a group of Armenian alumni created “Unlimited Movement,” a multi-media effort to raise greater awareness about the importance of inclusion for people with disabilities. Click here for more: https://goo.gl/9azmB8 #AEIF2017.

The Alumni Engagement Innovation Fund Pre-Launch Social Media Toolkit is available for downloading at https://www.usa.am/announce/aeif.pdf (PDF 1.1MB).U.S. Global Sports Mentoring Program

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce the Global Sports Mentoring Program, a short-term exchange program in the United States for women active in sports issues.

Up to 18 international female candidates will be matched with leading female executives from America's top sports organizations for a five-week mentorship (September 24 to October 31, 2017). All eligible candidates must submit a completed application form, a scanned copy of the passport bio data page and a complete CV/Resume to yerevanusinfo@state.gov no later than THU, APRIL 6, 2017. Please mark “2017GSMP” in the subject line of your email.

Application related document package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/gsmp.zip (ZIP 41KB).SelectUSA Investment Summit

We’re thrilled to announce that registration is open http://www.selectusasummit.us/ for the fourth SelectUSA Investment Summit in the Washington, DC area on June 18-20, 2017!

If you represent a business and you are considering opening or expanding operations, the SelectUSA Summit will help you find the answers you need more efficiently, saving you time and money. You’ll discover more about how, where, and why to invest in the United States.

More information is available at https://www.usa.am/announce/selectusa.pdf (PDF 25KB).Get in touch with the Commercial Team at the U.S. Embassy for further inquiries at YerevanBusiness@state.gov. Registration will be open until the Summit reaches capacity, or until May 20, 2017, whichever comes first.Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program

The Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program provides international teachers with a unique opportunity to develop greater expertise in their subject areas, enhance their teaching skills, and increase their knowledge about the United States. The TEA Program is a six-week non-degree, non-credit customized academic program including seminars on new teaching methodologies, curriculum development, lesson planning, and instructional technology. Participants also take part in a practicum in a U.S. secondary school near their host university where they work closely with U.S. teachers and teach, co-teach and present information about their home countries to U.S. students. Program related documents are available for downloading at https://www.usa.am/announce/tea.zip (ZIP 1.4MB). Application Deadline: Thursday, March 30, 2017.U.S. Alumni Outreach Grants Program competition

The United States Embassy is pleased to announce the U.S. Alumni Outreach Grants Program competition for fiscal year 2017, aiming to maintain contacts with U.S. Government-funded exchange and training program alumni and to encourage networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, academic excellence, association building, youth projects, and economic reform. All applications must be written in English and should be e-mailed to alumnigrants@usa.am by April 6, 2017, 18:00. Please mention YOUR NAME _ALUMNI GRANT as the subject of your e-mail. More information is available for downloading at https://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 296KB).ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթ

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2017թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթ, որի նպատակն է կապ պահպանել ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորած փոխանակման ու ուսումնական ծրագրերի մասնակիցների հետ, խրախուսել նրանց իրենց գործընկերների հետ համախմբվելու ջանքերն այնպիսի ոլորտներում, որոնք թույլ են տալիս խթանել ժողովրդավարական զարգացումները, քաղաքացիական կրթությունը, ակադեմիական գերազանցությունը, միությունների ձևավորումը, երիտասարդական ծրագրերն ու տնտեսական բարեփոխումները: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և ուղարկվեն alumnigrants@usa.am էլեկտրոնային հասցեով ոչ ուշ, քան 2017թ. Ապրիլի 6-ը, ժամը 18:00: Խնդրում ենք նշել ՁԵՐ ԱՆՈՒՆԸ_ALUMNI GRANT՝ որպես նամակի վերնագիր: Մրցույթին առընչվող փաստաթղթերի փաթեթը կարող եք ներբեռնել դեսպանատան կայքից https://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 296KB) հասցեով:Professional Fellows Program

The Professional Fellows Program provides six-weeks professional fellowship placements in the U.S., matched to your professional goals; professional partnership opportunities after your return; all travel and living arrangements; a stay with a U.S. host family, and follow-on activities for both you and your professional partner after the fellowship ends.

The program related document package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/pfp.zip (ZIP 822KB). For applications, please contact American Councils at 56 00 45, 54 40 12 pfp@americancouncils.am http://americancouncils.am. DEADLINE TO APPLY IS APRIL 7, 2017!American Film Showcase (AFS)

The U.S. Embassy in Armenia presents American Film Showcase (AFS), which brings award-winning contemporary American documentaries, independent fiction films, and documentary know-how to audiences in Armenia, offering a view of American society and culture as seen by independent filmmakers. AFS films explore diverse topics including civil rights, disabilities, social justice, sports, freedom of the press, technology and the environment. Entrance to screenings is free.

The full schedule of films, screening locations and hours is available at https://www.usa.am/announce/AFSArmenia