Jobs and Announcements

Currently we have no job openings



Request for Quotation (RFQ) for for kitchen exhaust hood and duct cleaning

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for kitchen exhaust hood and duct cleaning on August 15, 2017. The solicitation package with detailed scope of work is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/kitchen.zip (ZIP 1.1MB)

Please submit your quotation by e-mail to Tigran Arakelyan at the following e-mail address: arakelyant@state.gov or by hard copy to Tigran Arakelyan at the following address American avenue 1, Yerevan, Armenia. The deadline for submission of quotes is 17:00 August 22, 2017 by Yerevan time. No quotation will be accepted after this time. The site visit will be conducted on August 18, 2017 at 11:00; please have your ID with you for site visit.

Խոհանոցային օդատար խողովակի մաքրման գնային առաջարկներ

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2017թ. Օգոստոսի 15-ից ընդունում է խոհանոցային օդաքարշ պահարանների և օդատար խողովակների մաքրման գնային առաջարկներ: Պահանջվող աշխատանքների մանրամասն բնութագրերը և ամբողջական մրցույթային փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/kitchen.zip (ZIP 1.1MB) հասցեով։ Տարածքի այցելությունը տեղի կունենա օգոստոսի 18, 2017թ.-ին ժամը 11:00-ին, խնդրում ենք ձեզ հետ ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ տարածք մուտք գործելու համար:

Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Տիգրան Առաքելյանի էլեկտրոնային փոստի arakelyant@state.gov հասցեով կամ փաստաթղթային տարբերակով ուղարկել Տիգրան Առաքելյանին ՀՀ, ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017թ. Օգոստոսի 22-ը, ժամը 17:00 Երևանյան ժամանակով: Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:



ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով: