Embassy

Thank you for your interest in employment with the U.S. Mission in Yerevan. To view a current list of all available positions at the U.S. Embassy in Yerevan and to apply online, please visit our ERA site:

ERA (Electronic Recruitment Application)

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video in the sidebar to learn how to create a new account and apply.

Who May Apply
Open to: All Interested Candidates – Anyone with Armenian Citizenship or Permanent Residency may apply.

Open to: Current Employees of the Mission – Anyone who is currently employed by the U.S. Mission in Armenia may apply. Third Party Contractors are not eligible.

Open to: USEFMs only – Only U.S. Citizen Eligible Family Members may apply. USEFMs may also apply to the above “Open to” categories. For more information please click on this link.Internship in USAID Financial and Administrative Management Office (FAMO).

The U.S. Agency for International Development (USAID) in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in the Financial and Administrative Management Office. Full text of the announcement and related documents can be downloaded at https://www.usa.am/announce/usaidintern.zip (ZIP 51KB).

Please submit your application by e-mail to the following e-mail address: yerevanvacancies@state.gov. The deadline for submission of quotes is September 4, 2019. No application will be accepted after this time.Request for Quotation (RFQ) to fabricate and install 2 security guard booths.

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) on August 21, 2019: to fabricate and install 2 security guard booths. The solicitation package with detailed list of specifications is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/guardbooths.zip (ZIP 5.9MB).

Please submit your quotation by e-mail to Arakelyan Tigran at the following e-mail address: arakelyant@state.gov. The deadline for submission of quotes is 17:00 September 4, 2019. No quotation will be accepted after this time.

Գնային առաջարկներ` 2 պահակատնակների պատրաստման և տեղադրման համար

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2019թ. Օգոստոսի 21-ից ընդունում է գնային առաջարկներ` 2 պահակատնակների պատրաստման և տեղադրման համար: Ծառայության մանրամասն տեխնիկական բնութագրով փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/guardbooths.zip (ZIP 5.9MB) հասցեով:

Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Տիգրան Առաքելյանի էլեկտրոնային փոստին՝ arakelyant@state.gov. հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. Սեպտեմբերի 4-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:Notice of Funding Opportunity: Program on Countering Unregulated Wild Plant Collection in Armenia

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce that a Notice of Funding Opportunity (NOFO) was issued on Tuesday, August 6, 2019. The NOFO is available for download on the Embassy website at https://www.usa.am/announce/nofopolecon.pdf (ZIP 544KB). Under this program, a qualified partner will organize a workshop or training to bring together conservation experts with Armenian government officials to discuss how to improve the regulated collection of wild plants in Armenia.

Please submit your completed application at https://bit.ly/2MEjpqj. Please address any questions to YerevanBusiness@usa.am. The deadline for submission of a completed application is 23:59 Armenia time on September 8, 2019. No applications will be accepted after that time.