Embassy

Thank you for your interest in employment with the U.S. Mission in Yerevan. To view a current list of all available positions at the U.S. Embassy in Yerevan and to apply online, please visit our ERA site:

ERA (Electronic Recruitment Application)

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video in the sidebar to learn how to create a new account and apply.

Who May Apply
Open to: All Interested Candidates – Anyone with Armenian Citizenship or Permanent Residency may apply.

Open to: Current Employees of the Mission – Anyone who is currently employed by the U.S. Mission in Armenia may apply. Third Party Contractors are not eligible.

Open to: USEFMs only – Only U.S. Citizen Eligible Family Members may apply. USEFMs may also apply to the above “Open to” categories. For more information please click on this link.Quote request for Press Conference Equipment

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for Press Conference equipment on February 14, 2019. The solicitation package with detailed list of specifications is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/audioequipment.zip.

Please submit your quotation by e-mail to Aleksandr Mazmanyan at the following e-mail address: mazmanyana@state.gov The deadline for submission of quotes is 17:00 February 28, 2019. No quotation will be accepted after this time.

Մամուլի ասուլիսների ապահովման սարքավորումների ձեռք բերման գնային առաջարկներ

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2019թ. Փետրվարի 14-ից ընդունում է Մամուլի ասուլիսների ապահովման սարքավորումների ձեռք բերման գնային առաջարկներ: Սարքավորումների մանրամասն տեխնիկական բնութագրով փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից`https://www.usa.am/announce/audioequipment.zip:

Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Ալեքսանդր Մազմանյանի էլեկտրոնային փոստի mazmanyana@state.gov հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. Փետրվարի 28-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:Internship in USAID

The U.S. Agency for International Development (USAID) in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in the Sustainable Development Office (SDO). SDO manages all of USAID’s projects in Armenia. The intern will support the office by helping with an array of administrative functions. Deadline for applications is February 22, 2019, 17:00 local time. More information is available at: https://www.usa.am/announce/usaidintern.zip (ZIP 51 KB).U.S. Alumni Outreach Grants Program

The United States Embassy is pleased to announce the U.S. Alumni Outreach Grants Program competition for fiscal year 2019, aiming to maintain contacts with U.S. Government-funded exchange and training program alumni and to encourage networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, association building, youth empowerment, and economic reform. All applications must be written in English and submitted online via the following links https://www.usa.am/forms/site/view?id=7fc0f3a187a8eb6f0d5d97c11d1309bd (for individual applicants), and https://www.usa.am/forms/site/view?id=37ad29349f944e32a76d345db9b9de8e (for organizations) by March 20, 2019, 18:00 local time. More information is available at: https://www.usa.am/announce/alumni.zip (ZIP 265 KB)

ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագիր

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2019թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթ, որի նպատակն է կապ պահպանել ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորած փոխանակման ու ուսումնական ծրագրերի մասնակիցների հետ, խրախուսել նրանց համախմբել ջանքերն իրենց գործընկերների հետ այնպիսի ոլորտներում, որոնք թույլ են տալիս խթանել ժողովրդավարական զարգացումները, քաղաքացիական կրթությունը, միությունների ձևավորումը, երիտասարդական ծրագրերն ու տնտեսական բարեփոխումները: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և էլեկտրոնային ձևաչափով հետևյալ հասցեով` https://www.usa.am/forms/site/view?id=7fc0f3a187a8eb6f0d5d97c11d1309bd (անհատների համար), և https://www.usa.am/forms/site/view?id=37ad29349f944e32a76d345db9b9de8e (կազմակերպությունների համար) ոչ ուշ, քան 2019թ. մարտի 20-ը, ժամը 18:00: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/alumni.zip (ZIP 265 KB)Pre-Solicitation Notice – Health Insurance Services

Please note this solicitation is not ready to be issued as of this date. The Embassy of the United States in Armenia will launch the solicitation on the Embassy Yerevan website when it is available. More details are available at: https://www.usa.am/announce/presolicitation.pdf (PDF 32 KB).Solicitation for the USAID Development Outreach and Communications Specialist

The United States Government, represented by the U.S. Agency for International Development (USAID), is seeking offers from qualified persons to provide personal services under contract as described in this solicitation. Deadline for applications is February 12, 2019, 17:00 local time. More information is available at: https://www.usa.am/announce/outreachspecialist.pdf (PDF 220 KB).Democracy Commission Small Grants Program 2019

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce the first round of the Democracy Commission Small Grants Program competition for fiscal year 2019. The program funds initiatives that develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. All applications must be written in English and submitted online via the following link https://bit.ly/2EJFuk9 by February 21, 2019, 18:00 local time. More information is available at: https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 276 KB).

ԱՄՆ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագիր 2019

ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է 2019թ. հարկաբյուջետային տարվա ԱՄՆ Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթի առաջին շրջափուլը:Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և աջակցում են քաղաքացիական կրթությանը Հայաստանում: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերենով և ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևաչափով հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/2EJFuk9 ոչ ուշ, քան 2019թ․ փետրվարի 21-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 276 KB):New Electronic Recruitment Application - Coming Live on November 19

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video and ERA Applicant User Guide in the sidebar to learn how to create a new account and apply at https://erajobs.state.gov/dos-era/arm/vacancysearch/searchVacancies.hms.
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով: