Embassy Jobs and Announcements

Thank you for your interest in employment with the U.S. Mission in Yerevan. To view a current list of all available positions at the U.S. Embassy in Yerevan and to apply online, please visit our ERA site:

ERA (Electronic Recruitment Application)

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video in the sidebar to learn how to create a new account and apply.

Who May Apply
Open to: All Interested Candidates – Anyone with Armenian Citizenship or Permanent Residency may apply.

Open to: Current Employees of the Mission – Anyone who is currently employed by the U.S. Mission in Armenia may apply. Third Party Contractors are not eligible.

Open to: USEFMs only – Only U.S. Citizen Eligible Family Members may apply. USEFMs may also apply to the above “Open to” categories. For more information please click on this link.

Recruitment disclaimer:

The U.S. Embassy in Armenia follows a merit-based employee recruitment practice with extensive screening steps.

The U.S. Embassy in Armenia does not:

  1. Request payment of any kind from job seekers or prospective candidates as part of the recruitment process.
  2. Authorize anyone to either collect money or arrive at any monetary arrangement or gain in return for a job at U.S. Embassy.

In case you or any candidate receives any unsolicited or fraudulent communication regarding application processing, a job offer, or a call for an interview in return for payment of money, please stay alert and recognize it as fraud. On receipt of any such request, the candidate may visit the official U.S. Embassy website to verify the source and authenticity of any correspondence, or you may email the Human Resources Office at Yerevan, Vacancies Mailbox (yrvVacancyMBX@state.gov) to report any such malpractice.Democracy Commission Small Grants Program for fiscal year 2022

U.S. Embassy Yerevan, of the U.S. Department of State, is pleased to announce the Democracy Commission Small Grants Program for fiscal year 2022. The program supports initiatives that develop democracy, promote respect for human rights, and support civic education in Armenia. All applications must be written in English and submitted following the program instructions by February 21, 2022. More information is available at: https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 591 KB)

2022թ. Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների մրցույթ

ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության միջոցով հայտարարում է 2022թ. Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների մրցույթը: Ծրագիրն աջակցություն է տրամադրում Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի խթանմանը և քաղաքացիական կրթությանը/դաստիարակությանը միտված նախաձեռնություններին։ Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և ներկայացվեն հետևելով ծրագրային ուղեցույցին ոչ ուշ, քան 2022թ. փետրվարի 21-ը: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 591 KB):U.S. Alumni Outreach Small Grants Program

U.S. Embassy Yerevan, of the U.S. Department of State, announces the U.S. Alumni Outreach Small Grants Program competition for fiscal year 2022, aiming to maintain contacts with alumni of exchange programs supported by the U.S. Government (USG) and to encourage networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, youth empowerment, and economic reform. All applications must be written in English and submitted following the program instructions by February 21, 2022. More information is available at: https://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 661 KB)

ԱՄՆ շրջանավարտների փոքր դրամաշնորհների մրցույթ

ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության միջոցով հայտարարում է 2022թ. ԱՄՆ շրջանավարտների փոքր դրամաշնորհների մրցույթը: Այս ծրագրի նպատակն է կապ պահապանել ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորմամբ ԱՄՆ-ում կրթական փոխանակումների մասնակցած շրջանավարտների հետ, նպաստել շրջանավարտների միջև կապերի ու ցանցի ձևավորմանը այնպիսի ոլորտներում, որոնք միտված են ժողովրդավարական առաջընթացի խթանմանը, քաղաքացիական կրթությանը, երիտասարդների ներուժի օգտագործմանը և տնտեսական բարեփոխումներին: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և ներկայացվեն հետևելով ծրագրային ուղեցույցին ոչ ուշ, քան 2022թ. փետրվարի 21-ը: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 661 KB) :Online Auction at U.S. Embassy in Armenia

Online Auction Date and Time: Please be advised that the next Online Auction will start from 12/29/2021 at 10:00 am and end on 01/02/2022 22:00pm.

Location: https://online-auction.state.gov/en-US

Pre-View: Items for sale can be viewed at any time before the auction goes Live. Go to: https://online-auction.state.gov/en-US

Registration: https://online-auction.state.gov/en-US

Payment: Cash and Electronic Transfer

Payment and Pickup Scheduled Date: 01/05/2022, 13։30-16։30

Առցանց աճուրդ ԱՄՆ դեսպանատանը

ԱՌՑԱՆՑ ԱՃՈՒՐԴԻ Օրն ու ժամը՝ առցանց սակարկությունները կմեկնարկեն չորեքշաբթի օրը, դեկտեմբերի 29-ին ժամը 10:00-ից և կշարունակվեն մինչև կիրակի, հունվարի 2-ը ժամը 22:00.

Անցկացման վայրը՝ https://online-auction.state.gov/en-US

Ապրանքների զննումը՝ մինչ առցանց սակարկությունների մեկնարկը ապրանքատեսականուն կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ https://online-auction.state.gov/en-US

Գրանցում՝ գրանցվելու համար այցելեք https://online-auction.state.gov/en-US

Վճարումը՝ կանխիկ և փոխանցումով

Վճարման և ապրանքների ստացման ամսաթիվը՝ 01/05/2022, 13։30-16։30Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2022

U.S. Embassy Yerevan announces the Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2022 competition, aiming to support the initiatives of the U.S. government exchange program alumni in the fields that promote democratic values, innovation, economic prosperity, social inclusion, and STEM education. All applications must be written in English and submitted following the program instructions by January 31, 2022. More information is available at https://www.usa.am/announce/aeif.zip (ZIP 2MB).

Շրջանավարտների ներգրավման նորարարական հիմնադրամ 2022թ․

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունն հայտարարում է Շրջանավարտների ներգրավման նորարարական հիմնադրամի 2022թ․-ի մրցույթի մասին։ Այս ծրագրի նպատակն է նպաստել ԱՄՆ-ում կրթական փոխանակումներին մասնակցած շրջանավարտների նախաձեռնություններին այն ոլորտներում, որոնք օժանդակում են ժողովրդավարական արժեքներին, նորարարությանը, տնտեսական բարգավաճմանը, սոցիալական ներառմանը և STEM կրթությանը։ Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերենով և ներկայացվեն ոչ ուշ, քան 2022թ. Հունվարի 31-ը: Ծրագրի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար տես՝ https://www.usa.am/announce/aeif.zip (ZIP 2MB):Community Engagement Exchange (CEE) Program

The CEE Program is a dynamic global network of innovators working with communities to address critical 21st Century issues. CEE equips dedicated visionaries with the expertise, skills, and resources to develop multisector approaches and build healthy and engaged communities in over 100 countries.

Full text of the announcement is available for downloading at: https://www.usa.am/announce/cee.zip (ZIP 761KB). Learn more about CEE and apply below before Friday, January 14, 2022, at 11:59 pm EST.Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides a diverse group of emerging student leaders with a scholarship for one semester of non-degree academic study at a U.S. college or university. Global UGRAD is a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State, and aims to recruit participants from underrepresented backgrounds who have not had other opportunities to study in the United States. Successful applicants can expect an in-depth exposure to U.S. society, culture, and academic institutions, as well as opportunities to enhance their professional skills. Deadline for applications is January 6, 2022.

Full text of the announcement and related files are available at: https://www.usa.am/announce/ugrad.zip (ZIP 940KB).2022 Summer Study of the U.S. Institutes for Scholars (Susis)

The U.S. Embassy in Armenia is pleased to announce the 2022 Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs). The Institutes are intensive post-graduate level academic programs whose purpose is to provide foreign university faculty and other scholars the opportunity to deepen their understanding of U.S. society, culture, values, and institutions. The ultimate goal of the Institutes is to strengthen curricula and to enhance the quality of teaching about the United States in academic institutions abroad. The programs will take place at various colleges, universities, and academic institutions throughout the United States over the course of six weeks beginning in or after June 2022.

More information is available at: https://www.usa.am/announce/susi_scholars.zip (ZIP 56KB).

APPLICATIONS SHOULD BE E-MAILED TO THE U.S. EMBASSY IN ARMENIA at amerstudiesyerevan@state.gov NO LATER THAN January 9, 2022. Please mark “SUSI Scholar” in the subject line of your email.2022 Summer Study of the U.S. Institutes for Secondary Educators (SUSI)

The U.S. Embassy in Armenia is pleased to announce the Study of the United States Institutes for Secondary Educators 2022. The Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Secondary Educators are intensive post-graduate level academic programs whose purpose is to provide foreign secondary school educators and administrators the opportunity to deepen their understanding of U.S. society, culture, values, and institutions.

More information is available at: https://www.usa.am/announce/susi_educators.zip (ZIP 42KB).

APPLICATIONS SHOULD BE E-MAILED TO THE U.S. EMBASSY IN ARMENIA at amerstudiesyerevan@state.gov NO LATER THAN January 9, 2022. Please mark “SUSI Educator” in the subject line of your email.