Jobs and Announcements

Currently we have no job openingsInternship in Public Affairs Section

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in Public Section (PAS). Application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/pasintern.zip (ZIP 51KB). Deadline for Application: March 02, 2018.Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program

The U.S. Embassy is pleased to announce the Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program. The applications are available online at https://www.irex.org/project/fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program-fulbright-tea. You can save your application and return to it until submitted. You will have to upload all the required documents including the Leave Approval form, the Institutional Support and Reference form, and the Privacy Policy and Certification Form. More information is available for downloading at https://www.usa.am/announce/tea.zip (ZIP 1.9 MB). The application deadline is Friday, March 23, 2018!Internship in Protocol Office

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of Intern in Community Liason Office (CLO). Application package is available for downloading at https://www.usa.am/announce/protocolintern.zip (ZIP 50KB). Deadline for Application: February 27, 2018.Notice of Funding Opportunity (NOFO)

The United States Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, is seeking applications from qualified Non-Governmental Organizations (NGOs), Educational Institutions and other qualified organizations for a Grant/Cooperative to implement a program entitled “Programs to Support Correction and Probation Reform in Armenia.” More information is available at https://www.usa.am/announce/inlnofo.pdf (PDF 675KB). Application deadline is April 02, 2018, 5:00 PM Eastern Standard Time.Cooperative Agreement Opportunity!

New cooperative agreement opportunity! Apply to develop a communications strategy and varied outreach products for the Chamber of Advocates and Public Defender’s Office of Armenia. More information is available at https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=INL18CA0007-EA-Armenia-12202017. Application deadline is March 20, 2018.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով: