Jobs and Announcements

Currently we have 2 job openingsRequest for Quotation (RFQ) for retaining wall repair and construction services

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for retaining wall repair and construction services on Thursday, July 20, 2017. The solicitation package with Statement Of Work , detailed list of specifications and drawings is available for download on Embassy website at https://www.usa.am/announce/wallrepair.zip (ZIP 7.8 MB)

The site visit will be conducted on July 27, 2017 at 14:00; please have your ID with you for site visit.

Please submit your quotation by e-mail to Aleksandr Mazmanyan at the following e-mail address: mazmanyana@state.gov or by hard copy to Aleksandr Mazmanyan at the following address American avenue 1, Yerevan, Armenia. The deadline for submission of quotes is 17:00 August 3, 2017 by Yerevan time. No quotation will be accepted after this time.

Հենապատի նորոգման և շինարարության աշխատանքների գնային առաջարկներ

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը 2017թ. հուլիսի 20-ից ընդունում է հենապատի նորոգման և շինարարության աշխատանքների գնային առաջարկներ: Պահանջվող աշխատանքների մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքների բացվածքը, գծագրերը և ամբողջական մրցույթային փաթեթը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից` https://www.usa.am/announce/wallrepair.zip (ZIP 7.8 MB) հասցեով։

Տարածքի այցելությունը տեղի կունենա Հուլիսի 27, 2017թ.-ին ժամը 14:00-ին, խնդրում ենք ձեզ հետ ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ տարածք մուտք գործելու համար:

Խնդրում ենք գնային առաջարկներն ուղարկել Ալեքսանդր Մազմանյանի էլեկտրոնային փոստի mazmanyana@state.gov հասցեով կամ փաստաթղթային տարբերակով ուղարկել Ալեքսանդր Մազմանյանին ՀՀ, ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017թ. Օգոստոսի 3-ը, ժամը 17:00 Երևանյան ժամանակով: Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի առաջարկ դեսպանատունը չի ընդունի:The Democracy Commission Small Grants Program Competition

The United States Embassy is pleased to announce the second round of the Democracy Commission Small Grants program competition for fiscal year 2017. This round will address priority topics that were underrepresented in the applications submitted during the first round of the Democracy Commission Small Grants for Fiscal Year 2017.

Program related documents are avaialble for downloading at https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 322KB). All applications must be written in English and should be delivered to U.S. Embassy (1 American Avenue, Yerevan) or e-mailed to grants@usa.am by July 24, 2017, 18:00 PM.

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագիր

ԱՄՆ դեսպանատունը, հայտարարում է 2017թ. հարկաբյուջետային տարվա Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթի երկրորդ փուլ: Մրցույթի այս փուլը կանդրադառնա այն առաջնահերթ թեմաներին, որոնք ավելի քիչ էին ներկայացվել 2017թ. Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի մրցույթի առաջին փուլի ընթացքում:

Ծրագրին առընչվող փաստաթղթերի փաթեթը կարող եք ներբեռնել դեսպանատան կայքից https://www.usa.am/announce/dcgrant.zip (ZIP 322KB) հասցեով: Բոլոր հայտերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով և ներկայացվեն ԱՄՆ դեսպանատուն (ք. Երևան, Ամերիկյան փողոց 1) կամ grants@usa.am էլեկտրոնային հասցեով ոչ ուշ, քան 2017թ. հուլիսի 24-ը (մինչև ժամը 18:00):American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments.

American Embassy Yerevan is seeking rental houses or apartments. Please provide the following information per the form available at https://www.usa.am/announce/form.docx (Word Document 20 KB) to the American Embassy Yerevan at 1 American Avenue Str., or email it to YerevanCO@state.gov.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը փնտրում է վարձով տներ կամ բնակարաններ: Խնդրում ենք կից ձևաթղթում լրացնել պահանջվող տեղեկատվությունը և այն ներկայացնել ԱՄՆ դեսպանատուն, հասցեն՝ ք. Երևան, Ամերիկյան պող. 1 կամ ուղարկել էլ. փոստի YerevanCO@state.gov. հասցեով:VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-25

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking an individual for the position of Telephone Operator in the Information Resource Management Section.

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: July 25, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf


 

VACANCY ANNOUNCEMENT N 17-27

The “Open To” category listed above refers to candidates who are eligible to apply for this position. The “Open To” category should not be confused with a “hiring preference” which is explained later in this vacancy announcement.

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking eligible and qualified applicants for the position of SD Guard in the Regional Services Office (RSO).

NOTE: Due to the high volume of applications received, we will only contact applicants who are being considered. Thank you for your understanding.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION: August 7, 2017

     

Information About Mission Employment and Instructions for Completing the DS-174, Application for Employment as a Locally Employed Staff or Family Member is available at http://www.usa.am/announce/useful_info.pdf