Embassy

Thank you for your interest in employment with the U.S. Mission in Yerevan. To view a current list of all available positions at the U.S. Embassy in Yerevan and to apply online, please visit our ERA site:

ERA (Electronic Recruitment Application)

ERA is a new electronic applicant management system. Please consult the video in the sidebar to learn how to create a new account and apply.

Who May Apply
Open to: All Interested Candidates – Anyone with Armenian Citizenship or Permanent Residency may apply.

Open to: Current Employees of the Mission – Anyone who is currently employed by the U.S. Mission in Armenia may apply. Third Party Contractors are not eligible.

Open to: USEFMs only – Only U.S. Citizen Eligible Family Members may apply. USEFMs may also apply to the above “Open to” categories. For more information please click on this link.

Recruitment disclaimer:

The U.S. Embassy in Armenia follows a merit-based employee recruitment practice with extensive screening steps.

The U.S. Embassy in Armenia does not:

  1. Request payment of any kind from job seekers or prospective candidates as part of the recruitment process.
  2. Authorize anyone to either collect money or arrive at any monetary arrangement or gain in return for a job at U.S. Embassy.

In case you or any candidate receives any unsolicited or fraudulent communication regarding application processing, a job offer, or a call for an interview in return for payment of money, please stay alert and recognize it as fraud. On receipt of any such request, the candidate may visit the official U.S. Embassy website to verify the source and authenticity of any correspondence, or you may email the Human Resources Office at Yerevan, Vacancies Mailbox (yrvVacancyMBX@state.gov) to report any such malpractice.Grant competition for the "Promoting media literacy and critical thinking in Armenia" program

U.S. Embassy Yerevan is pleased to announce a grant competition for the "Promoting media literacy and critical thinking in Armenia" program. The goal of this program is to promote the level of media/information literacy and critical thinking in Armenia to increase resilience against disinformation and malign influences. All applications must be written in English and submitted following the program instructions by August 6, 2021. More information is available at: https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 2MB)

Դրամաշնորհային հայտեր «Մեդիա գրագիտության և քննական մտածողության խթանում» ծրագրով

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը ընդունում է դրամաշնորհային հայտեր «Մեդիա գրագիտության և քննական մտածողության խթանում» ծրագրով։ Ծրագրի նպատակը տեղեկատվական գրագիտության ու քննական մտածողություն խթանումն է Հայաստանում՝ հակազդելու ապատեղեկատվությանը և դրա բացասական հետևանքներին։ Մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը 2021թ․ օգոստոսի 6-ն է։ Խնդրում ենք հայտերը կազմել անգլերենով ու խստիվ հետևել սահմանված ցուցումներին։ Մանրամասն տեղեկությունների համար տես՝ https://www.usa.am/announce/grants.zip (ZIP 2MB)