Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have no job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.Request for Quotation (RFQ) for Asphalting

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for Asphalting of the maintenance area at the Embassy lower compound on Friday, August 28, 2015. The RFQ with Scope of Work (SOW) and drawing is available for download on Embassy website at http://www.usa.am/announce/asphalt.zip. The deadline for submission of quotes is 17:00 September 11, 2015. No quotation will be accepted after this time. Please submit your quotation in a sealed envelope marked “Quotation Enclosed” to the below address:

GSO, U.S. Embassy Yerevan, 1 American Avenue, Yerevan, Armenia.

Գնային առաջարկներ դեսպանատան ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման համար

ՀՀ-ում ԱՄՆ Դեսպանատունը 2015թ. օգոստոսի 28-ից ընդունում է գնային առաջարկներ դեսպանատան ցածրադիր գոտում ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման համար: Գնային հայտերի ներկայացման հրավերը, առաջադրանքը և գծագիրը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից http://www.usa.am/announce/asphalt.zip. հասցեով: Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2015թ. սեպտեմբեր 11-ը, ժամը 17:00: Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի հայտ դեսպանատունը չի ընդունի: Խնդրում ենք ձեր հայտերն ուղարկել հետևյալ հասցեով.

Ամերիկյան փող. 1, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատուն, Ընդհանուր ծառայությունների բաժին (GSO)Request for Quotation (RFQ) for premium quality gasoline

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation (RFQ) for 40,000 liters of premium quality gasoline on Friday, August 28, 2015. The RFQ is available for download on Embassy website at http://www.usa.am/announce/gasoline.zip.. The deadline for submission of quotes is 17:00 September 11, 2015. No quotation will be accepted after this time. Please submit your quotation to the following e-mail address: hakobyanh@state.gov

Գնային առաջարկներ պրեմիում տեսակի բենզինի ձեռք բերման համար:

ՀՀ-ում ԱՄՆ Դեսպանատունը 2015թ. օգոստոսի 28-ից ընդունում է գնային առաջարկներ 40,000 լիտր պրեմիում տեսակի բենզինի ձեռք բերման համար: Գնային հայտերի ներկայացման հրավերը կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ դեսպանատան պաշտոնական կայքից http://www.usa.am/announce/gasoline.zip. հասցեով: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2015թ. սեպտեմբեր 11-ը, ժամը 17:00. Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված ոչ մի հայտ դեսպանատունը չի ընդունի: Խնդրում ենք ձեր հայտերն ուղարկել էլեկտրոնային փոստի hakobyanh@state.govհասցեով:Fulbright Visiting Scholar Program

The Public Affairs Section of the Embassy of the United States of America in Armenia is pleased to announce the annual competition for Fulbright Scholarships in the United States for the 2016 2017 academic year. The program awards grants to foreign scholars to conduct post-doctoral research at U.S. universities for an academic year or term.

Program description is available for downloading at http://www.usa.am/announce/fulbright.pdf (PDF 148KB). Deadline for Submission: November 16, 2015.    STEP

    • Smart Traveler Enrollment Program (STEP)