Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have no job openingsFulbright Foreign Student Program

The U.S. Embassy Yerevan announces the Fulbright Foreign Student Program competition, which enables students to study for a Master’s Degree in the United States during 2016-2017. Applicants must have Armenian citizenship and residence, hold a Bachelor’s Degree and be proficient in English (TOEFL and GRE will be taken). Deadline for submission of applications is July 24, 2015. For details please visit http://www.usa.am/announce/fulbright.pdf (PDF 155KB).

Ֆուլբրայթի ուսանողական ծրագիր-մրցույթ

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարում է Ֆուլբրայթի ուսանողական ծրագիր-մրցույթը, ինչը հնարավորություն կտա ձեռք բերելու մագիստրոսի աստիճան Միացյալ Նահանգներում 2016-2017 ուսումնական տարվա ընթացքում: Դիմորդը պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացի և բնակիչ, ունենա բակալավրի աստիճան և գերազանց տիրապետի անգլերենի (հանձնելու է TOEFL և GRE քննություններ): Դիմելու վերջնաժամկետն է հուլիսի 24, 2015թ.: Մանրամասների համար այցելեք http://www.usa.am/announce/fulbright.pdf (PDF 155KB).Grant opportunity for Trafficking in Persons program

The Armenian government has made significant advances in countering human trafficking. The goal of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) Yerevan funded projects in this area are to further increase the Armenian Government’s capacity to tackle these crimes in the directions of prevention, prosecution, protection and partnership. The program will help address existing gaps in counter- TIP and related legislation, implementation of the Armenian Government’s National Action Plan to Combat Trafficking 2013-2015, and address recommendations identified by State Department’s Trafficking in Persons Report and other international organizations actively involved in assessment and assistance in this field in Armenia. More details are available at http://www.grants.gov/view-opportunity.html?oppId=276205. Applications are due no later than Wednesday, July 1, 2015.    STEP

    • Smart Traveler Enrollment Program (STEP)