Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Jobs & Announcements
 

Currently we have no job openingsOptional Application for Federal Employment

Optional Application for Federal Employment - OF 612.Internship in U.S. Embassy Armenia

The U.S. Embassy in Yerevan, Armenia is seeking an individual for the position of Intern in the Political/Economic (POL/ECON) section. The position related documents are available for downloading at http://www.usa.am/announce/polecon_intern.zip (ZIP 49kB). CLOSING DATE FOR THIS POSITION: April 30, 2015Request for Quotation

The U.S. Embassy Yerevan issued a Request for Quotation for Written translation services on Tuesday, March 17, 2015. Please take a minute to download the solicitation package (ZIP 3MB) and translation materials (ZIP 509MB). Point of contact is Ron Saunders, Acting Contracting Officer, phone: (374) 10 46-47-00, email: yerevanco@state.gov. The deadline for submission of quotes is April 7, 2015, 17:00.

Please note that starting from Friday, March 20, 2015 Embassy added new materials for translation services, available for download on Embassy website under “ABIC course” zipped folder. Deadline for submission of quotes is extended till 17:00, April 10, 2015.

Մրցույթ գրավոր թարգմանությունների համար

ԱՄՆ-ի Դեսպանատունը Հայաստանում 2015թ. մարտի 17-ին հայտարարել է մրցույթ գրավոր թարգմանությունների համար: Բեռնավորեք դիմումի ձևը (ZIP 3MB) և թարգմանվող նյութերը (ZIP 509MB). Հարցերի դեպքում դիմել Ռոն Սաունդերսին, Պայմանագրային Հարցերով Պատասխանատուի Պաշտոնակատար. Հեռ. (374) 10 46-47-00, էլ փոստ yerevanco@state.gov.. Առաջարկները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2015թ; Ապրիլի 7-ը, ժամը 17։00

Տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Մարտի 20-ից Դեսպանատունը տեղադրել է լրացուցիչ նյութեր իր պաշտոնական կայքում գրավոր թարգմանության համար “ABIC course” խորագրի տակ: Առաջարկները ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարաձգված է մինչ 2015թ; Ապրիլի 10-ը, ժամը 17:00-ը.U.S. Alumni Outreach Grants Program

The U.S. Alumni Outreach Grants Program is aimed at maintaining contacts with U.S. Government-funded exchange and training program alumni and encouraging networking among alumni and their colleagues in fields that promote democratic advancement, civic education, academic excellence, association building, youth projects, and economic reform. The maximum funding available is $3,000 for individuals and $5,000 for non-governmental organizations. More information is available at http://www.usa.am/announce/alumnigrants.zip (ZIP 677 kB). The deadline for receipt of applications is April 26, 2015, 18:00. If you have questions please contact 49 43 11 or 49 40 53.Professional Fellows Program 2015

American Councils invites eligible young professionals to submit an online application by April 15, 2015 for this short-term professional development exchange in the United States. More information is available at http://www.usa.am/announce/pfp.zip (ZIP 656 kB)The Teaching Excellence and Achievement (TEA) Program

The Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) provides international teachers with unique opportunities to develop expertise in their subject areas, enhance their teaching skills, and increase their knowledge about the United States. TEA consists of a six-week non-degree, non-credit customized academic program including seminars on new teaching methodologies, curriculum development, lesson planning, and instructional technology. Participants will also participate in a practicum in a U.S. secondary school near the host university to work closely with U.S. teachers and teach and present to U.S. students. The program related indormation is available for downloading at http://www.usa.am/announce/tea.zip (ZIP 1.46 MB). Applications are due no later than Thursday, April 9, 2015.    STEP

    • Smart Traveler Enrollment Program (STEP)